>  ¼º?½¾?¼??§¿ø?¸  >  ?§¿ø?¸ ¿???

I. ?غ? °??¤ 1±? (?غ??§¿ø?¸ ±¸¼º ??)   

1. ??·??½¾? ´?´??? 1?÷ ¸ð??

??½?: 2004³? 6¿? 19??(??) 14:00 - 17:00
??¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ´??¸??½?
??¼®: ??·??§¿ø?¸ ?§¿ø?? ??º´?? ??±³ ??¹? ±??¾¼? ½?º?
°­¿??? ??±³
¹?³²¿? ½?º?, ¼???¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ±???½? ½?º?, ±??¾?? ½?º?, ???¤¼? ½?º?, ¹?¿ø?? ½?º?,
??³²?Æ ¼?³?, ±??¤¼± ¼?³?, ¼?³­¼ø ¼?³?
????·æ ±³¼?, ¹???±¤ ¼±??, ±?°??¤ ¼±??, °­¼®?? ¼±??, ±?¼??¤ ¼±??, ½????¶ ¼±??

??±³?¸?? ??·??§¿ø?¸ ????¿¡ (°¡?ª) ¼º?½¾? ?§¿ø?¸¸? ±¸¼º??±?·? ??¿´´?. ¼º?½¾? ?§¿ø?¸?? ±¸¼º?º ??±¹ ±³±¸ ´??? ½?º? °? 1??, ³²³? ¼????? ´??? °? 2-3??, Æ?½??? ??¹®°¡ 5-6???¸·? ??±?·? ??¿´´?. ¼º?½¾? ?§¿ø?¸´? ???¸¸? ¿? 1-2?¸ °®´? °??? ¿ø???¸·? ??°? ??¿?¿¡ ??¶? 5-6???¸·? ±¸¼º?? ?????§¿ø?¸(½????§¿ø?¸)¸? ??¾? ½??????? ??¾÷?? ?Ø ³ª°¡±?·? ??¿´´?.
?§ ³?¿?¿¡ ??¶? ¼º?½¾? ?§¿ø?¸?? ¹ß?·½??? °?¿?¹æ?Ð ±?°?¿¡ ¼¼¹?³ª ??½??¸·? °®±?·? ??¿´°? ±× ?? ??´??? ½?±?¿¡ ?غ? ¸ð???? °®±?·? ??¿´´?.

2. ??±³?¸?? ??·??§¿ø?¸ 2004³? ??5?¸ ?¸?? ?¸??·?

?? ½?: 2004³? 9¿? 15??(¼?)

¼º°¡ ¼??§¿ø?¸(°¡?ª) ¹ß?·?º ¹æ?Ð?? ??¿??Ø 1¹? 2?? ¼¼¹?³ª ??½??¸·? °®´?´?´? ¹æ?§?? ?®????°? ??¸? ?§?? ?غ? ¸ð???? ¸??? °®±?·? ??¿´´?. ?غ? ¸ð???? ½?±?¿? ??¿ø ±¸¼º?º ¿?·? ???¤?? °?·???¿? ?¤??±?·? ??¿´´?.

3. ??±³?¸?? ??·??§¿ø?¸ 2004³? ??6?¸ ?¸?? ?¸??·?

?? ½?: 2004³? 11¿? 24??(¼?) 10:00 - 17:30

??³­ ?¸?? °?°?¿¡ ??¶? ¼¼¹?³ª¸? ?غ???±? ?§?ؼ­ 5-6???? ?§¿ø?? ±¸¼º??¿? ?غ?¸ð???? °®±?·? ??°? ??¹? ½?º?¿? ??¹?±¹¿¡¼­ ¼·¿???±?·? ??¿´´?.

4. ??·??½¾? ¼??§¿ø?¸ ¹ß?· ?غ? ¸ð??

?? ½?: 2005³? 1¿? 18??
?? ¼®: ±??¾¼? ½?º?(??·??§¿ø?¸ ??¹?), ¹?³²¿? ½?º?(¼­¿?), ±??¾?? ½?º?(´?±¸), ?±¿?¼± ½?º?(º???)
¹?´??¾ ½?º?(º?³×??¶??¸), ±???½? ½?º?(´???), ±?????(??¹?±¹)

??·??½¾? ¼??§¿ø?¸(°¡?ª) ¹ß?·?? ¼¼¹?³ª ??½??¸·? °®±?·? ?? ¹æ?§¿¡ ??¶? ±³?¸ ?½¾? °?·? ½?º?¸? ??????¿? ?غ?¸ð???? °¡?³´?.

??±³?¸?? ??·??§¿ø?¸ ????¿¡ ??·??½¾? ¼??§¿ø?¸¸? ±¸¼º??´? ¾?°??? °®°? ????¸? ½????ß??¸¸ ??½????¸·? ?½¾??????? ¸¶?½?? ???? ¸ð?¸´? ???? ¼±????¾?¾ß ??´?´? ??°ß?? ??¾?´?. ±×¿¡ ??¶? ¼??§¿ø?¸ ±¸¼º¿¡ °??ؼ­´? ?ß??¿¡ ³?????±?·? ??°? ¸??? ??·??½¾? º????????? ???? ¸ð?¸´? ´??¸¸? °³????±?·? °??¤??°? ´??½°? °°?? ???¤°? °??¹?? ??¾?´?.

5. ??1?¸ ??·??½¾?º????? ´??¸ ?ø???? ¸ð??

?? ½?: 2005³? 6¿? 24?? 18:00
?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸
?? ¼®: ±??¾¼? ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ±??¾?? ½?º?, ¹?´??¾ ½?º?, ±???½? ½?º?, ???¤?? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?
±?°??¤ ¼±??
(??¹?±¹: ±?????)

??¹?±¹¿¡¼­ ´??¸ ?غ? ???²?? ??¹????¸·? º¸°??? ´??½, ±×·?????¸? ?ø????´? ¹æ¹?°? ³?¿?¿¡ ´??Ø ??°ß?? ³ª´?°? ´??½°? °°?? ?ø??¿ø???? ?¤?ß´?.

1) ´?´? ½?º?´? °? ????¿¡ ´??? ¿?¸®¿??×??¼??? ?ª°? ??´?(¾? 5ºÐ).
2) ±?·??? 2¸??? ¼±?¤??¿? ±?·???°? ??°? ±× ?ß ?? ??¶÷?? ?¤¸®??¿? ¹ß??????·? ??´?.
3) ??¼®?????? ??°ß?? ?æºÐ?÷ ³¾ ¼? ????·? ?ø????´? ?????? ¹æ??¸¸ ??¾Æ?Ø´?.
4) ?¹ ´??¸??´?¸¸?­ ?????Ø ??´? ¼?¸¹?º ??°ß?? ¸ð?¸´??? ??¾??¡?? ??°? °?·Ð?? ³?¸®?? ¾?´?´?.

6. ??1?¸ ??±¹ ????±³?¸ ??·??½¾? º????? ´??¸

?? ½?: 2005³? 6¿? 25??(??) ¿??? 10½? - ¿??? 6½?
?? ¼?: °¡??¸?´??б³ ±³?¸ ?½¾? ´??пø(¼­¿? ?߸²?¿)
?? ??: ??·??½¾???¶? ¹?¾???°¡ - ¼º?½¾? ?Æ·??? ?ß½??¸·?
??°¡??: ??·??½¾? º????? 400¿? ¸?

7. ??·??½¾? º????? ´??¸ ??¼? ¸ð??

?? ½?: 9¿? 2??(±?) 18:00
?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸
?? ¼®: ±??¾¼? ½?º?, ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ¹?´??¾ ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?
±?°??¤ ¼±??

´??¸ º¸°?¼­¸? ???Ø °?·??÷ ´??¸¸? Æ?°¡??°?, ??·??§¿ø?¸ ????¿¡ ¡°¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸(°¡?ª)¡±?? ½?¼³??´? ¹®??¸? ??±³?¸??¿¡ ¿?????±?·? ??¿´´?. ±¸¼º¿¡ °??ؼ­´? ????¿ø(¹?¿ø?? ½?º?¸? Æ÷???? ??¼®??)?? ?¤?¸¿ø?¸·? ??°?, ??¿?¿¡ ??¶? ??¹®°¡???? ??¹®?§¿ø?¸·? ?§????´? ¹æ???¸·? ??°ß?? ¸ð¾?´?.
??1?¸ ´??¸ ¶§ ±×·? ????¿¡¼­ °¡?? ¸¹?? ¿????? ³?¿??? ?ß½??¸·? ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? ?°?¿ ¹æ???? °?·???±?·? ??¿´´?. ´??¸ ¶§ °????? ³?¿??? ?¤¸®??¸? ´??½°? °°´?.
¨? ??·?¿? ??·??½¾?¿¡ ´??? ±³?°(??¼????? ±³?°, ¼º?÷?? ±³?°, º????? ±³?° ??)
¨? ??·?¿? ¼º°¡ °³¹ß(¼º°¡?? ????°? ???Ø?? ¹®??)
¨? ??·? ?½¾?¿¡ °??? ???§ ¸¶·?

 

II.?غ? °??¤ 2±? (?غ??§¿ø?¸ ±¸¼º ??)

1. ??1?÷ ?غ??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 2¿? 17??(±?) 18:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸
- ?? ¼®: ??¹? ±??¾¼? ½?º?
           ?§¿ø ±??¾?? ½?º?, ¹?´??¾ ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ???¤¼? ½?º?
           ±?°??¤ ¼±??

1) ??·??§¿ø?¸ ???? ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? ±¸¼º ¿???
2) ??2?¸ ??±¹ ????±³?¸ ??·??½¾? º????? ´??¸
- ?? ½?: 2006³? 6¿? 24??(??) 10:00 - 18:00
- ?? ¼?: °¡??¸?´??б³ ±³?¸?½¾?´??пø(?߸²?¿)
3) °¡??¸?¼º°¡???? °³?¤??³ª ??·?¿? Æ???¹®??¿¡ ´??? ??°ß ¿??? °?.
¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸°¡ ±¸¼º?? ´??½¿¡ ??¼¼?÷ ³?????±?·? ??.

2. ??2?÷ ?غ??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 3¿? 31??(¼?) 18:00 - 4¿? 1?? ¾Æ?§
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ??2¼??¸??½?
- ?? ¼®: ??¹? ??¿??? ½?º?
           ?§¿ø ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ¹?´??¾ ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?
           ±?°??¤ ¼±??
- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

1. ??2?¸ ??±¹ ????±³?¸ ??·??½¾? º????? ´??¸¿¡ ´???¿?
  1) ??½?: 2006³? 6¿? 24?? 09:00 - 18:00
  2) ??¼?: °¡??¸?´??б³ ±³?¸?½¾?´??пø(?߸²?¿)

2. ??·??§¿ø?¸ ???? ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸ ±¸¼º °?
  1) ??±¹ ±³?¸?? ??·??½¾?¿¡ °??? ???§?? ¸¶·???°?, ??·??½¾?¿¡ ´??? ??¼????? ±³?°?? ½?½???¸?, ¼º°¡?? °³?¤ ??¾÷?? ¿ø?°??°? ¼?????±? ?§??¿? ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? ±¸¼º?? ?¶¼??÷ ??·?¾??®¾ß ??´?´? ??¿¡ ??°ß?? ¸ð?¸°? ??¸? ??·??§¿ø?¸ ?§¿ø??¿¡°? °?????±?·? ??¿´´?.

3. ??3?÷ ?غ??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 4¿? 24??(¿?) 18:00 - 4¿? 25?? ¾Æ?§
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ??2¼??¸??½?
- ?? ¼®: ??¹? ??¿??? ½?º?
           ?§¿ø ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?
           ±?°??¤ ¼±??
- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

??·??½¾? º????? ´??¸ ½?°? °??¹ ?®?¤
- ¿??? 3½? ±³?° ½?°?¿¡´? ¹?³²¿? ½?º?°¡ ¡°½?Æ? ³¶¼?·?°? ¿?¸®¸? ¿??²¡± ±³?°?? ½?½???±?·? ??¿´´?.
- ¿??? 4½? °?´??? °ø¿? ½?°?¿¡´? ???¤¼? ½?º? ??°??¸·? CCM(Contemporary Christian Music)?? °ø¿???°?, ?±¿?¼± ½?º? ??°??¸·? º??? ??¿ª ??°¡?????? °ø¿??? ?غ???±?·? ??¿´´?.
- ¿??? 4½? ¹? ¼º°¡¿?½??º ¹?³²¿? ½?º?°¡ ??????±?·? ??¿´°?, ¹??? ??·??? ¸?¾Æ ?غ???±?·? ??¿´´?.

4. ??4?÷ ?غ??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 5¿? 19??(±?) 18:00 - 5¿? 20?? ¾Æ?§
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ??2¼??¸??½?
- ?? ¼®: ??¹? ??¿??? ½?º?
           ?§¿ø ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?
           ±?°??¤ ¼±??
- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

¹??? ??·? ?½¾? ???§(½?¾?) °???
??³­ ?¸??¿¡ ??¾? ¡°¼º?? ??·?¡± º?ºÐº??? ³¡±??? ?ؽºÆ®¸? °??? ¼??¤??¿´´?.
°?????¿? ¼??¤??±?·? ?? º?ºÐ?? ?¤¸®??¿? ±??¾?? ½?º?¿¡°? º¸³?¸? ±??¾?? ½?º?´? ¿ø°??? ¾???¿¡ ¼­·Ð°? °?·Ð?? ?ß°¡??¿? ¹ß??¹®?? ¿?¼º??±?·? ??¿´´?.

5. ??5?÷ ?غ??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 6¿? 23??(±?) 18:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ??2¼??¸??½?
- ?? ¼®: ??¹? ??¿??? ½?º?
           ?§¿ø ±??¾?? ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?
           ±?°??¤ ¼±??
- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

2006³? ??·??½¾? º????? ´??¸ ?غ?
- ??±³´??? ±??¶°­¿? ¿ø°?¿? ±??¾?? ½?º??? ¹ß?? ¿ø°?, ±×¸®°? ¹?³²¿? ½?º??? ±³?° ??·?¸? ?®????¿´°? Æ÷½º??¿? ±??¸ ?غ? ???×?? ?¡°???¿´´?.
- ??³­ ?¸?? ¶§ °??¤???? ¸ø?? ??·Ð ½?°?¿¡ ´??Ø ³?????°?, ´??½°? °??? ´?¼¸ º?ºÐ?¸·? ³ª´?¾? ??¸??? ½?½???±?·? ??¿´´?.
1) ¸?¾¸ ??·? 2) ¼º?? ??·? 3) CCM 4) ±¹¾?¼º°¡ 5) ±³?¸ ???? ?½¾?

6. ??6?÷ ?غ??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 9¿? 1??(±?) 18:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ??2¼??¸??½?

- 2006³? ??·??½¾? º????? ´??¸ Æ?°¡
- ¹??? ??·? ?½¾? ???§ ¸¶·? ³???
- ?§¿ø º¸?æ°? ?¤½? ¹ß?· ½?±?¿? ¹æ¹?¿¡ ´??? ³???
- ??±? ?°?¿ °??¹°? ³?³??? ?°?¿ °??¹

 

III. ??3±? (¼º?½¾?ºÐ°??§¿ø?¸ ±¸¼º ??)

1. ??1?÷ ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 10¿? 20??(±?) 15:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ´??¸??½?
- ?? ¼®: ??·??§¿ø?¸ ?§¿ø?? ?????? ??±³
           ??·??§¿ø?¸ ??¹? ??¿??? ½?º?

           ¼º?½¾?ºÐ±??§¿ø?¸ ?§¿ø
           ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?,
           ±??æ?? ¼?³?, ???¤¾? ¼?³?, ¹?¹®?¤ ¼?³?,
           °­¿?¾? ¼±??, ±?¾ð¼? ±³¼?, ±?°??¤ ¼±??, ¹????? ¼±??

           ??·??§¿ø?¸ ?§¿ø
           ½?±??? ½?º?, ±?¹??? ¼?³?

- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

1. ?§¿ø ?§??½?
2. ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸ ?غ? °??¤ ¼³¸?
3. ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? ?°?¿ °??¹ ?®??
?? ?÷·??? ??±¹???? ??·??½¾? º????? ´??¸¸? ???Ø ¼????? ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? °???¸? ´?½? ?? ¹ø ?®????¿´´?.
  1) ¼º?½¾? ???§¼­ ¸¶·?
  2) ??·??½¾?¿¡ ´??? ±³?°?? ?? ¸¶·?
  3) ¼º°¡°? °?¸®¿? ¼º°¡?? °³?¤
4. ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? ¿?¿?¿¡ °??? ????¿? °??¤ ???×
- ??¿?¸§°? ??°?¿??? ??°? ¸?¿? ?¸??¸? °®´? °??? ¿ø???¸·? ??¿? ¸?¿? ¼??°?? ±?¿??? ¿??? 3½?¿¡ ¸ð??±?·? ??¿´´?.
- ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸?? ?°?¿ °???¿¡ ??¶? 3ºÐ¾ß·? ³ª´?¾? ?¿?²???¸·? ??¾÷?Ø ³ª°¡±?·? ??¿´´?.
- ¼º?½¾? ???§ ºÐ¾ß : ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ¹?¹®?¤ ¼?³?, °­¿?¾? ¼±??
- ??·??½¾? ±³?° ºÐ¾ß : ???¤¼? ½?º?, ±?°??¤ ¼±??, ¹????? ¼±??
- ¼º°¡°? °?¸®¿? ¼º°¡?? °³?¤ ºÐ¾ß : ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ±??æ?? ¼?³?, ??¿?¾? ¼?³?, ±?¾ð¼? ±³¼?

2. ??2?÷ ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2006³? 12¿? 1??(±?) 15:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ´??¸??½?
- ?? ¼®: ??·??§¿ø?¸ ??¹? ??¿??? ½?º?

           ¼º?½¾?ºÐ±??§¿ø?¸ ?§¿ø
           ±??¾?? ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?,
           ??¿?¾? ¼?³?, ¹?¹®?¤ ¼?³?,
           ±?¾ð¼? ±³¼?, ±?°??¤ ¼±??, ¹????? ¼±??

- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

1) ºÐ¾ßº° ?°?¿ º¸°?¿? °??¹ ¹ß??
2) ??·? ½?Æ? ?§¿ø?¸
- ??¹??³¿¡¼­ ??·? ½?Æ? ?§¿ø?¸?? ?¶?¸ ?§¿ø?? ¿????? ??°? °?·???¿? ??°ß?? ³ª´?°?, ¹?³²¿? ½?º?°¡ ??¿???±?·? ??¿´´?.
3) ¿¹??¾?
- 12¿? 2??±??? ºÐ¾ßº° ¿¹??¾??? ½?¹? ´?´???¿¡°? ??º¸??±?·? ??¿´´?.

3. ??3?÷ ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2007³? 2¿? 23??(±?) 15:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ´??¸??½?
- ?? ¼®: ??·??§¿ø?¸ ??¹? ??¿??? ½?º?

           ¼º?½¾?ºÐ±??§¿ø?¸ ?§¿ø
           ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ¹?³²¿? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?,
           ±??æ?? ¼?³?, ??¿?¾? ¼?³?, ¹?¹®?¤ ¼?³?,
           °­¿?¾? ?§¿ø, ±?¾ð¼? ?§¿ø, ±?°??¤ ?§¿ø, ¹????? ?§¿ø

- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

1) ¼º?½¾? ???§ ??¾? °???
¡®??¹? ???§¡??? °?????°?;
- ???§¼­ ºÐ¾ß ?§¿ø???? ¼??¤ ??°ß?? ¹?¿???¿? ¼??¤¾??? ?¤¸®??±?·? ??¿´´?.
- ¡®¼º?½¾? ?Æ·?¡??? ??¹??³¿¡ ??·? ¹ø¿ª?Ø ?? °??? ¿?????±?·? ??¿´´?.

2) 2007³? ??·??½¾?º?????´??¸
- 2007³? 6¿? 16??, ??¿??? ¿??? 10½?¿¡ ´??¸¸? °³????±?·? ??¿´´?.
- ??¼?´? ?߸²?¿ ¼??? °¡??¸?´??б³ ±³?¸?½¾?´??пø?¸·? ?¤??¿´´?.
- ¡®??·??½¾??? ???ø?­¡?¿? °?·??? ????¸? ´?·?±?·? ??¿´°?, CCM°? ±¹¾??? ?ß½??¸·? ??±?·? ??¿´´?.
- ´??½ ?¸??¿¡¼­ ±¸?¼???? °??? ?¤??°? ?غ???±?·? ??¿´´?.

4. ??4?÷ ¼º?½¾? ºÐ°??§¿ø?¸ ?¸??·?

- ?? ½?: 2007³? 4¿? 13??(±?) 15:00
- ?? ¼?: ??±¹????±³?ß¾??????¸ ´??¸??½?
- ?? ¼®: ??·??§¿ø?¸ ??¹? ??¿??? ½?º?

           ¼º?½¾?ºÐ±??§¿ø?¸ ?§¿ø
           ±??¾?? ½?º?, ±???½? ½?º?, ?±¿?¼± ½?º?, ???¤¼? ½?º?,
           ±??æ?? ¼?³?, ??¿?¾? ¼?³?, ¹?¹®?¤ ¼?³?,
           °­¿?¾? ?§¿ø, ±?¾ð¼? ?§¿ø, ¹????? ?§¿ø

- ±? ·?: ??¹??³ ±?????

1) ¼º?½¾? ???§ ??¾? °???
2) ¡®¼º?½¾? ?Æ·?¡? ¹ø¿ª ???² º¸°?
3) 2007³? ??·??½¾?º?????´??¸ ¿?±?
- 2007³? 6¿? 16??(??)¿¡ °³????±?·? ?? ??·??½¾? º????? ´??¸¸? ±³?°ºÐ¾ß ?§¿ø???? ¿?±? ¿????? ??¾? 9¿? 1??(??)¿¡ °³????±?·? ??¿´´?.
4) ¼º?½¾?ºÐ°??§¿ø?¸ ¿?¼? °??¹
- ¼º?½¾?ºÐ°??§¿ø?¸ 2007³? ¿?¼?¸? 8¿? 20-22??±??? º??? ¡®?º???? ??¡?¿¡¼­ °®±?·? ??¿´°? ??¹??³¿¡¼­ ±× ???¤¿¡ ??¶? ¿?¼? ?غ?¸? ??±?·? ??¿´´?.